POČELI RADOVI PRVE FAZE REKONSTRUKCIJE ZGRADE OPŠTE BOLNICE PIROT

Po~eli su radovi prve faze rekon­sruk­ci­je zgrade Op{te bol­nice Pirot. Pro­jekat finan­sira Kance­lar­i­ja za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma Vlade Srbi­je. Radove su danas obi{li ~elni­ci Gradske uprave Pirot i Op{te bolnice.