PETROVIĆ: BOLNICA IMA OPREMU, NEDOSTAJU HEPARIN I FRAKSIPARIN

U posled­njih {est dana u Op{toj bol­ni­ci Pirot broj pri­je­ma i otpus­ta na dnevnom nivou je sko­ro identi~an, ka‘e direk­tor bol­nice. Doda­je, ima neophodne opreme za rad, a nedosta­ju nisko­moleku­larni heparin i fraksiparin.