NASTAVLJA SE BORBA PROTIV NASILJA

Nasil­je je jed­na od tema o kojoj se pri~a, ali i }uti. @rtve su te koje naj~e{}e }ute. Za na{u tele­viz­iju gov­ori ‘rtva nasil­ja iz Piro­ta koja je posle 18 god­i­na bra­ka, odlu~ila da pri­javi part­nera za nasil­je u porodici.