KOVID AMBULANTA RADI PUNIM KAPACITETOM

Kovid ambu­lan­ta Doma zdravl­ja radi punim kapacite­tom sa 15 ekipa na dnevnom nivou, izjavio je za TV Pirot dr Radovan Ili} direk­tor ove zdravstvene ustanove. Na dnevnom nivou i dal­je se obavi veli­ki broj pre­gle­da, a ono {to ohrabru­je je da je jed­na tre}ina prvih.