JOŠ 49 OSOBA U OKRUGU POZITIVNO NA VIRUS KORON

Virus korona potvr|en je danas jo{ kod 49 oso­ba u Pirot­skom okrugu: kod 36 iz Piro­ta, 1 iz Dim­itro­vgra­da, 10 iz Bele Palanke i 2 osobe iz Babu{nice, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Svi oboleli su u ku}noj ili bolni~koj izolaciji. 

U pirot­skoj bol­ni­ci le~i se 85 bolesni­ka: 58 iz Piro­ta, 9 iz Dim­itro­vgra­da, 8 iz Babu{nice i 10 iz Bele Palanke. 

Na PCR anal­izu danas su posla­ta 44 brisa iz okruga. 

Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih i do deset puta ve}i od bro­ja gra|ana kod kojih je virus potvr|en testiranjem. 

U posled­njih 26 dana u pirot­skoj bol­ni­ci su od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­minule 63 osobe. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici je vanred­na sa ten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je, u Dim­itro­v­gradu je vanred­na, ali stabilna. 

Iz Zavo­da navode da je inten­zitet preno{enja virusa i dal­je visok. Neophod­no je strik­t­no po{tovanje svih mera prevencije. 

U Srbi­ji jo{ 4.091 oso­ba poz­i­tiv­na na Kovid19

U Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 4.091 osobe. 

U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 49 paci­je­na­ta od posled­i­ca infekcije. 

Hos­pi­tal­i­zo­vano je 9.688 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 312 bolesnika.