ISTORIJSKI ARHIV USPEŠNO ZAVRŠAVA POSLOVNU GODINU

Istori­js­ki arhiv u Piro­tu uspe{no zavr{ava poslovnu god­inu. Osim veo­ma uspe{nog arhivskog rada, ovu god­inu pirot­s­ki arhiv zavr{ava sa nesvakida{njim kap­i­tal­nim izdan­jem — ~etvoro­tom­n­im dnevnikom Dragolju­ba Jovanovi}a.