GRAD PLANIRA DA KUPI HOTEL STADION

Grad Pirot kupi}e tokom 2021. godine Hotel Sta­dion, ka‘e ekskluzivno za TV Pirot gradona~elnik Vladan Vasi}. Pre­ma nje­gov­im re~ima ve} su obavl­jeni prvi raz­gov­ori sa ste~ajnom upravni­com u Prvom maju. Inter­vju sa gradoana~elnikom Piro­ta Vladanom Vasi}em mo‘ete pogle­dati sutra na na{em pro­gra­mu u emisi­ji Oni ka‘u koju emi­tu­je­mo u 21 sat.