ZAVRŠETAK JOŠ JEDNE HALE KOMPANIJE ”E MIROLJO” OČEKUJE SE NA PROLEĆE

U kom­pani­ji ”E Miroljo” zaposleni se pridr‘avaju svih propisanih mera i pre­poru­ka Kriznog {taba i Vlade Srbi­je na spre~avanju {iren­ja virusa korona, ka‘e Ljubomir Sotirov iz ove kom­pani­je. On doda­je da ima sporadi~nih slu~ajeva obol­e­van­ja, ali da se to ne odra‘ava na pro­ces proizvod­nje, koji je kon­tinuiran i u ovom kriznom peri­o­du. Poslovni plan nije sto­pos­tot­no ispun­jen, s obizirom na to da je zbog pan­demi­je onemogu}en izvoz robe u poje­dine zeml­je, ka‘e Sotirov. Pre­ma nje­gov­im re~ima adaptaci­ja hale broj 3 je pri kraju.