ODRŽANA SEDNICA SOCIJALNO — EKONOMSKOG SAVETA PIROTA

Danas je odr‘ana redov­na sed­ni­ca Soci­jal­no ekonom­skog save­ta Gra­da Piro­ta. Na sed­ni­ci su raz­ma­trane va‘ne ta~ke, a nared­na sed­ni­ca }e biti odr‘ana u mar­tu idu}e godine.