KOMPANIJA ”E MIROLJO” DONIRALA ZAŠTITNE MASKE GRADSKOJ UPRAVI, ZDRAVSTVENIM RADNICIMA DONIRAĆE ZAŠTITNE SKAFANDERE

Kom­pani­ja ”E Miroljo” donirala je 10.000 za{titnih plat­nenih mas­ki Grad­skoj upravi Pirot, a jo{ 5.000 mas­ki namen­jeno je za Op{tinu Dim­itro­v­grad. Zdravstven­im rad­nici­ma u Op{toj bol­ni­ci Pirot donira}e 100 za{titnih skafandera.