JOŠ 52 OSOBE POZITIVNE NA KORONA VIRUS U OKRUGU, TRI PACIJENTA PREMINULA U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot, jo{ kod 52 osobe lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno pris­ust­vo virusa korona ( Pirot 39, Dim­itro­v­grad 2, Bela Palan­ka 3 i Babu{nica 8). Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko„ danas je posla­to jo{ 45 uzo­ra­ka na testi­ran­je. Pre­ma podaci­ma Zavo­da, nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 137 osoba,a ukunuta za 143 lica. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja 22.decembra obavl­jeno je 425 pre­gle­da od kojih 116 prvih i 309 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no se le~e 83 paci­jen­ta (57 iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 8 iz Babu{nice i 10 iz Bele palanke). Pre­minu­la su tri bolesni­ka od posled­i­ca kovid infek­ci­je : dve osobe iz Piro­ta i jed­na iz Doma za stara lica u Dim­itro­v­gradu. Zbog visokom inten­zite­ta virusa neo­hod­no je po{tovati mere prevencije,saop{tavaju iz ZZJZ. 

Jo{ 4.426 novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona u Srbiji

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od testi­ranih 16.617 oso­ba, kod 4.426 je potvr|eno pris­ust­vo virusa korona. Pre­minu­la je 51 oso­ba od posled­njeg izve{taja. Hos­pi­tal­i­zo­vana su 9.672 osobe, na res­pi­ra­tori­ma je 309 paci­je­na­ta.