EVROREGION NIŠAVA OBELEŽAVA 15 GODINA RADA I POSTOJANJA

Evrore­gion Ni{ava ove godine obele‘ava 15 god­i­na rada i pos­to­jan­ja. Pred­stavni­ci ove orga­ni­zaci­je promovi{u razli~itim aktivnos­ti­ma preko­granic­nu i regoinal­nu sarad­nju, kao i evropske vred­nos­ti, s cil­jem nas­tavka proce­sa evrop­skih inte­graci­ja u vreme pan­demi­je korona virusa.