VEĆINA GRAĐANA POŠTUJE MERE KRIZNOG ŠTABA

^lan Kriznog {taba, pot­predsed­ni­ca Vlade Srbi­je i min­istar­ka dr‘avne uprave i lokalne samouprave Mar­i­ja Obradovi}, gostuju}i na Tele­viz­iji Pirot rekla je da ve}ina gra|ana Srbi­je po{tuje preporu~ene i donete mere u cilju suzbi­jan­ja {iren­ja korona virusa.