NOVE MERE VLADE NA SNAZI DO PETKA

Vla­da Srbi­je na ju~era{njoj sed­ni­ci usvo­ji­la je najnovi­je pre­poruke Kriznog š{taba za zaš{titu zdravl­ja stanovniš{tva od zarazne bolesti COVID-19.