MILOŠ COLIĆ: PIROT IMA DRUŠTVENO ODGOVORNU LOKALNU SAMOUPRAVU

Pirot ima dru{tevno odgov­or­nu lokalnu samoupravu, ka‘e zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}. Jed­na je od tri lokalne samouprave koje su najvi{e radile u sferi zapo{ljavanja i zbog toga dobile diplome Nacionalne slu‘be za zapo{ljavanje.