KOMPANIJA TIGAR A.D. OBELEŽILA 85 GODINA POSTOJANJA I RADA

Kom­pani­ja Tigar a.d danas je obele‘ila 85 god­i­na pos­to­jan­ja i rada. Na prigod­noj sve~anosti, dodel­je­na su priz­nan­ja najboljim rad­nici­ma kom­pani­je.