DEDA MRAZ POČINJE OVOGODIŠNJU MISIJU DELJENJA POKLONA

Ove godine zbog epi­demi­je korona virusa ne}e biti novogodi{nje pred­stave u Nar­o­d­nom pozori{tu u Piro­tu. Ipak, pred­stave }e biti dos­tup­ne najmla|ima, a u na{ grad usko­ro sti‘e Deda Mraz.