PORAZ UPRKOS SJAJNOJ PARTIJI

Iako su pro­tiv jedne od najboljih ekipa u ligi — Mla­dosti iz Zemu­na pru‘ili sja­jnu par­ti­ju, ko{arka{i Piro­ta pora‘eni su u neizves­noj zavr{nici sa 75:73. KK Pirot je vodio do posled­njeg min­u­ta, na momente i sa osam poe­na pred­nos­ti, ali su posle neko­liko proma{enih slo­bod­nih bacan­ja i gre{aka u napadu ispustili pobedu. Evo {ta je posle utak­mice u petak izjavio tren­er Piro­ta Fil­ip Socek.