OTVORENO JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO U PIROTU

Min­istar­ka dr‘avne uprave i lokalne samouprave Mar­i­ja Obradovi} i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} otvo­rili su danas Jedin­stveno upravno mesto u Piro­tu. Otvaran­jem Jedin­stvenog upravnog mes­ta, skra}uje se vreme za obavl­jan­je admin­is­tra­tivnih poslo­va u neko­liko insti­tu­ci­ja. Od danas, Piro}anci svo­je obaveze mogu da zavr{en na jed­nom mestu.