IZABRANI NAJBOLJI RADOVI KONKURSA GALERIJA

^lanovi Umetni~kog save­ta Galer­i­je ”^edomir Krsti}„ izabrali su najbol­je radove koji su pristigli na konkur­su ”Pirot­s­ki Kej ljubav i inspiraci­ja”. Najspe{niji radovi bi}e pred­stavl­jeni na izlo‘bi koju }e 25.decembra u 12 sati otvoriti gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.