GRAD PIROT DOBIO ZAHVALNICU NSZ‑a ZA OSTVARENE REZULTATE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Dra­gan Jena}ćković}, v.d. direk­to­ra NSZ‑a Fil­i­jale Pirot uru~čio je zah­val­nicu Gradu Piro­tu za ost­varene rezul­tate u pro­mo­visan­ju poli­tike zapo{šljavanja i ost­varene rezul­tate u zapo{šljavanju. Zah­val­nicu je u ime gra­da prim­io Milo{š Coli}ć, zamenik gradon­ač~elnika Piro­ta.