JOŠ 62 OSOBE POZITIVNE NA KORONA VIRUS U OKRUGU, PREMINULO ŠEST PACIJENATA U OPŠTOJ BOLNICI PIROT

Jo{ 62 osobe poz­i­tivne su na korona virus sa podru~ja Pirot­skog okru­ga, pokazu­ju posled­nji podaci ZZJZ. Najvi{e iz Piro­ta, 32 osobe, 9 iz Dim­itro­vgra­da, 14 iz Bele Palanke i 7 iz Babu{nice. Na PCR testi­ran­je u lab­o­ra­tori­ju „“”Vatreno oko”” posla­to je jo{ 65 uzo­ra­ka. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i od bro­ja lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva. Zara‘ene su ~itave porodice, rad­no aktivno stanovni{tvo, zdravstveni rad­ni­ci, deca i stari. Svakog dana pove}ava se broj zara‘enih zaposlenih u zdravstvu. Sva lica potvr|ena na COVID-19 u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike su u ku}noj ili bolni~koj izo­laciji. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 178 lica, a ukin­u­ta za 117 (potvr|eni i kon­tak­ti). U sub­o­tu , 19. decem­bra u COVID ambu­lan­ti Pirot obavl­je­na su 244 pre­gle­da od kojih je 89 prvih i 155 kon­trol­nih. U nedelju 20.decembra obavl­jen je 91 prvi pre­gled i 128 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 82 bolesni­ka (56 iz Piro­ta, 10 iz Dim­itro­vgra­da, 7 iz Babu{nice, 8 iz Bele Palanke). U sub­o­tu i nedelju pre­minu­lo je {est bolesni­ka iz Pirot­skog okru­ga od posled­i­ca kovid infekcije(4 osobe iz Piro­ta, jed­na oso­ba iz Babu{nice i jed­na iz Bele Palanke). 

Jo{ 3.685 poz­i­tivnih na korona virus u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, od testi­ranih 13.590 gra|ana, kod 3.685 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona. Pre­minu­lo je 47 oso­ba od posled­njeg izve{taja. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 9.627 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 330 pacijenata.