ZZJZ: KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD JOŠ 68 OSOBA IZ OKRUGA, PREMINULA 2 BOLESNIKA U OPŠTOJ BOLNICI

Virus korona potvr|en je kod jo{ 68 oso­ba u Pirot­skom okrugu (Pirot 46, Dim­itro­v­grad 6, Bela Palan­ka 10 i Babu{nica 6). Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko posla­to je 46 uzo­ra­kanavo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Od posled­njeg izve{taja pre­minu­la su 2 paci­jen­ta od posled­i­ca kovid infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. U ovom trenutku u Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­vana su 83 paci­jen­ta: 54 iz Piro­ta, 9 iz Dim­itro­vgra­da, 8 iz Babu{nice i 12 iz Bele Palanke. Sva lica potvr|ena na COVID ‑19 , u zav­is­nos­ti od klini~ke slike su u ku}noj ili bolni~koj izo­laciji. Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 296 lica,a ukin­u­ta za 193 osobe. U kovid ambu­lan­ti u Piro­tu 17.decembra obavl­jeno je 408 pre­gle­da od kojih 135 prvih i 273 kon­trol­na. Epi­demi­olozi upo­zo­rava­ju da je intezitet preno{enja virusa i dal­je izuzetno visok i da smo u vrhu epi­demi­jskog talasa i pro­cen­ju da je broj zara‘enih i do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem. Zato apelu­ju na sve da se pona{aju odgov­orno i da po{tuju propisane mere prevencije. 

Virus potvrŽ|en kod joŠ{ 4.910 gra|ana Srbi­je

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, od testi­ranih 16.740 gra|ana, virus korona potvr|en je kod 4.910 oso­ba. Pre­minu­la je 51 oso­ba. Trenut­no su hos­pi­tal­i­zo­vana 9.544 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 349 paci­je­na­ta.