VASIĆ: GRAD KUPUJE 15 APARATA ZA KISEONIČKU TERAPIJU ZA OPŠTU BOLNICU

Odlukom Grad­skog ve}a Piro­ta izd­vo­je­na su sred­st­va iz bud‘eta za kupov­inu 15 apara­ta za kiseoni~ku ter­api­ju, rekao je gradona~elnik Vladan Vasi}. Aparati su namen­jeni Op{toj bol­ni­ci Pirot. U bol­ni­ci trenut­no pos­to­ji 81 kiseoni~ko mesto, po jed­no u svakoj trokrevet­noj sobi. Vasi} je gov­o­rio i o aktuel­noj epidemiolo{koj situaci­ji u Piro­tu i stan­ju u zdravstven­im ustanovama.