NOVAC UGROŽENIMA UMESTO ZA DOČEK I DAN GRADA

Grad Pirot nedavno je doneo odluku da novac namen­jen proslavi Dana gra­da i do~eka Nove godine preusmeri za pomo} oni­ma koji­ma je to potreb­no. Formi­rana je komisi­ja koja je odlu~ila ko }e dobiti novac i opre­mu sred­stvi­ma iz ovog fon­da.