”NEMOJ DA MI PRETIŠ SAMOĆOM” NOVA KNJIGA NIKOLE BLAGOJEVIĆA

Mla­di Piro}anac Niko­la Blago­je­vi}, stu­dent Elek­tron­skog fakul­te­ta u Ni{u, objavio je svo­ju drugu zbirku pesama. Sam je izda­va~. Svako ko ‘eli da kupi zbirku mo‘e kon­tak­ti­rati auto­ra. Deo pri­ho­da od pro­da­je knjige daje u human­i­tarne svrhe.