NAGRADA SBB FONDACIJE ZA SANJU MADIĆ

Na konkur­su koji je orga­ni­zo­vala SBB fon­daci­ja pod nazivom ”Rekon­struk­ci­ja, San­ja Madić} iz Piro­ta osvo­ji­la je dru­go mesto i dobi­la elektri~ni trotinet. Nagra|en je video koji prikazu­je obnovu stare seoske mlekare,seoski dom i muzej Pakle{štica.