VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD JOŠ 73 OSOBE IZ OKRUGA, PREMINULA 4 BOLESNIKA U OPŠTOJ BOLNICI

Virus korona potvr|en je kod jo{ 73 osobe u Pirot­skom okrugu: kod 57 oso­ba iz Piro­ta, 2 iz Dim­itro­vgra­da, 9 iz Bele Palanke i 5 iz Babu{nice, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Pre­minu­la su 4 paci­jen­ta od posled­i­ca kovid infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. 

Na PCR anal­izu su posla­ta 63 uzor­ka iz okruga. 

U kovid ambu­lan­ti u Piro­tu u sre­du je obavl­jeno 430 pregleda. 

Svi kod kojih je potvr|en virus su u ku}noj ili bolni~koj izolaciji. 

Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 86 bolesni­ka: 57 iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 8 iz Babu{nice, 13 iz Bele Palanke. 

Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih i do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem, navo­di se u saop{tenju.

Od po~etka epi­demi­je u okrugu su od posled­i­ca virusa pre­minule 74 osobe. Virus je do sada potvr|en kod 2.333 osobe u okrugu. 

Inten­zitet preno{enja virusa u okrugu je i dal­je visok, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Zara‘enih ima me|u rad­no aktivn­im stanovni{tvom, zdravstven­im rad­nici­ma, decom i star­i­ji­ma, a zara‘ene su i ~itave porodice. Svakog dana pove}ava se broj zara‘enih u zdravstvu, navode iz Zavoda. 

Epidemiolo{ka situaci­ja se pro­cen­ju­je kao vanred­na u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici, a u Dim­itro­v­gradu je vanred­na, ali sta­bil­na, navo­di se u saop{tenju.

Iz Zavo­da apelu­ju na sve da se pona{aju odgov­orno i da po{tuju propisane mere prevencije.