PRODUŽENO VAŽENJE MERA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA SUZBIJANJE VIRUSA KORONA

Na tele­fon­skoj sed­ni­ci Grad­skog š{taba za vanredne situaci­je koja je odr‘ana ju~e, done­ta je Nared­ba po kojoj se produ‘žava prethod­na Odlu­ka da se zakazana ven~čanja obavl­ja­ju u Sve~čanoj sali Gradske uprave Pirot, uz po{štovanje propisanih mera za{štite.

Sva takmi~čenja u orga­ni­zaci­ji Saveza za š{kolski sport Gra­da Piro­ta se obus­tavl­ja­ju, kao i aktivnos­ti plesnih i folk­lornih ansam­bala na ter­i­tori­ji Pirota. 

Nared­ba va‘žić do 8. jan­u­ara naredne godine.