PREDSTAVNICI MINISTARSTVA FINANSIJA POSETILI SLOBODNU ZONU PIROT 17122020

Slo­bod­nu zonu Pirot danas su posetili pred­stavni­ci Min­istarst­va finan­si­ja. Rad­nom sas­tanku pris­ustvo­vali su izvr{ni direk­tor Slo­bodne zone Pirot Vladimir Ili}, gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}, na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i}, dr‘avni sekre­tar Min­istarst­va finan­si­ja Dani­jela Vazu­ra, direk­tor­ka Uprave za slo­bodne zone Srbi­je Jas­mi­na [tam­buk, pred­stavni­ci Zone i fir­mi koje u njoj poslu­ju.