PIROTSKI ĆILIM NA POŠTANSKIM MARKAMA 17122020

[are pirot­skog }ili­ma pono­vo su na po{tanskim marka­ma u Srbi­ji. Ovog puta, motivi pirot­skog bren­da krase jed­nu od 4 marke koje je Po{ta Srbi­je izdala povodom obele‘avanja 100 god­i­na od osni­van­ja Zavo­da za intelek­tu­al­nu svojinu.