DEPONIJA ZAVRŠAVA POSLOVNU GODINU SA DOBITKOM OD 15 MILIONA DINARA 17122020

JKP “Region­al­na deponi­ja” Pirot zavr{šava poslovnu god­inu sa dobitkom od 15 mil­iona dinara. To je mno­go viš{e od plani­rane dobiti, ka‘e direk­tor ovog preduze}a Neboj{a Ivanov. Ura|en je i Plan poslo­van­ja za 2021. godinu.