ASFALTIRANJEM SOKAKA U SELU GRADIŠTE PRIVODI SE KRAJU GRAĐEVINSKA SEZONA 17122020

Asfalti­ran­jem soka­ka u selu Gradi{te, privo­di se kra­ju gra|evinska sezona u Piro­tu. Radove u ovom selu su obi{li zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli} i direk­tor JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta Slavi{a Svilarov.