ZZJZ: KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD JOŠ 66 OSOBA IZ OKRUGA, PREMINULA 3 BOLESNIKA U OPŠTOJ BOLNICI

Virus korona potvr|en je kod jo{ 66 oso­ba u Pirot­skom okrugu: kod 47 oso­ba iz Piro­ta, 5 iz Dim­itro­vgra­da, 9 iz Bele Palanke i 5 iz Babu{nice, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Na anal­izu je u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” poslat je 61 uzo­ra­ka. Od posled­njeg izve{taja pre­minu­la su 3 paci­jen­ta od posled­i­ca kovid infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Sva lica potvr|ena na korona virus su u ku}noj ili bolni~koj izo­laciji. Danas je nalo‘ena mera izo­lacije za 151 lice, dok je ukin­u­ta za 143 osobe. U Kovid ambu­lan­ti u Piro­tu ju~e je obavl­jeno 469 pre­gle­da, od koji je 130 prvih i 339 kon­trol­nih. Epi­demi­olozi upo­zo­rava­ju da je intezitet preno{enja virusa i dal­je izuzetno visok i da smo u vrhu epi­demi­jskog talasa i pro­cen­ju­ju da je broj zara‘enih i do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testiranjem.Zato apelu­ju na sve da se pona{aju odgov­orno i da po{tuju propisane mere prevencije. 

Jo{ 5.353 osobe poz­i­tivne na korona virus 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravlja,kod 5.353 osobe potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona od 18.484 testi­rana gra|ana. Pre­minu­lo je 49 paci­je­na­ta. Trenut­no su hos­pi­tal­i­zo­vana 9.443 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma su 333 pacijenta.