ZAPOSLENI U MUZEJU PONIŠAVLJA NA PROLEĆE U NOVIM PROSTORIJAMA

Posle neko­liko odla­gan­ja zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je i dop­une pro­jek­tne doku­mentaci­je u novem­bru su po~eli radovi na dru­goj fazi ure­d­jen­ja novih slu‘benih pros­tori­ja u Muze­ju Poni{avlja. Pre­ma re~ima direk­to­ra Sa{e Jovanovi}a radovi su u punom jeku i tre­ba­lo bi da se zavr{e do kra­ja feb­ru­ara naredne godine.