PETROVIĆ: OKO 100 PREGLEDA U KOVID ATD AMBULANTI DNEVNO

Ve} 15 dana Op{ta bol­ni­ca Pirot je u sis­te­mu kovid bol­ni­ca. Rad je izmen­jen, ali i ote‘an, jer zara‘enih ima i me|u zdravstven­im rad­nici­ma. Kovid jedinice su na tre}em i ~etvr­tom spratu. Za 15 dana potro{i se koli~ina kiseoni­ka kao tokom cele pro{le godine.