BUDŽET ZA FUNKCIONISANJE MESNIH ZAJEDNICA 9 MILIONA DINARA

U bud‘etu Piro­ta za nared­nu god­inu predvi|eno je da se za mesne zajed­nice izd­vo­ji 9 milona dinara. Zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je ve}ina man­i­festaci­ja u mes­nim zajed­ni­ca­ma }e biti odlo‘ena, a sred­st­va preusmer­e­na u druge svrhe.