ZA INVESTICIJE VODOVODA U 2021. PLANIRANO 40 MILIONA DINARA

JP ”Vodovod i kanal­izaci­ja” za inves­ti­ci­je u 2020. godine ulo‘ilo je 45 mil­iona dinara. Zamen­jeno je 5 kilo­metara vodovodne mre‘e u gradu i seli­ma. Pre­ma re~ima direk­to­ra ovog javnog preduze}a, Zorana Nikoli}a, na korona virus poz­i­tiv­na su dva rad­ni­ka, a jo{ osmoro je u izo­laciji. Me|utim, to se ne odra‘ava na rad preduze}a, jer su real­i­zo­vane sve plani­rane aktivnos­ti za ovu god­inu, ka‘e Nikoli}. Stopa naplate u ovoj godi­ni je ni‘a nego prethod­nih i bi}e verovat­no 92 odsto, rekao je Nikoli}. Sa dozom opreznos­ti, zbog pan­demi­je, ura|en je plan inves­ti­ci­ja za nared­nu godinu.