USPEH GIMNAZIJALACA I PROFESORA

U~čenici Gim­naz­i­je Pirot svake godine se takmi~če u sko­ro svim oblas­ti­ma. Osva­ja­ju nagrade na me|unarodnim i republi~kim takmi~enjima. Veli­ki pod­strek su im pro­fe­sori koji sa nji­ma rade.