REALIZACIJA PROJEKTA ”SERVIS ZA PRUŽANJE PODRŠKE INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU” U PIROTU

Cilj pro­jek­ta „”””Servis za pru‘žanje podr{ške inkluzivnom obra­zo­van­ju“” koji relazu­je Grad Pirot u sarad­nji sa UG Viz­i­ja i Udru‘enjem za pomo} MNRL je unapređ|ivanje inkluzivne sre­dine za uklju~ivanje dece i mladih sa inva­lidite­tom i smet­n­ja­ma u razvo­ju u obra­zovni sis­tem. Cilj je da osmaci sa smet­n­ja­ma u razvo­ju, upi{u sred­nju {kolu i nas­tave {kolo­van­je.