MANJE GUŽVE ISPRED KOVID AMBULANTE

U kovid ambu­lan­ti u Piro­tu u dane viken­da obavl­jeno je oko 200 pre­gle­da dnevno, dok se najve}i broj pre­gle­da obavi uo~i i posle viken­da. Pro{log pet­ka i u ponedel­jak ~ak 500 paci­je­na­ta pre­gledali su dnevno lekari u Pazarskoj ambu­lan­ti. Danas nije bilo ve}e gu‘ve ispred kovid amulante.