KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD JOŠ 69 OSOBA IZ OKRUGA, PREMINULO ŠEST PACIJENATA U PIROTSKOJ BOLNICI

Virus korona potvr|en je kod jo{ 69 osobe u Pirot­skom okrugu: kod 51 osobe iz Piro­ta, kod 4 iz Dim­itro­vgra­da, 11 iz Bele Palanke i 3 iz Babu{nice, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Na anal­izu, u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” posla­to je joŠ{ 57 uzo­ra­ka. Od posled­njeg izve{taja pre­minu­lo je 6 paci­je­na­ta od posled­i­ca kovid infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. U pirot­skoj bol­ni­ci se le~i 88 paci­je­na­ta sa pneu­moni­ja­ma i to: 61 iz Piro­ta, Bele Palanke 11, iz Dim­itro­vgra­da 7, Babu{nice 8 paci­je­na­ta i jed­na oso­ba iz Beogra­da. Epi­demi­olozi upo­zo­rava­ju da je inten­zitet preno{enja virusa i dal­je izuzetno visok i da smo u vrhu epi­demi­jskog talasa i pro­cen­ju da je broj zara‘enih i do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem. Zato apelu­ju na sve da se pona{aju odgov­orno i da po{tuju propisane mere prevencije. 

Jo{ 5.884 novopotvr|ene osobe na virus korona 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, kod jo{ 5.884 osobe potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona od 18. 989 testi­ranih. Od posled­njeg izve{taja pre­minule su 53 osobe. Trenut­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 9.320 oso­ba. Na res­pi­ra­toru je 312 pacijenata.