DIMITRIJEVIĆ NOVI ČLAN SKUPŠTINE KSS‑a

Na izbor­noj sed­ni­ci Skupš{tine Ko{šarkaškog saveza Srbi­je, predsed­nik KK Pirot Du{šan Dim­itri­je­vi} izabran je za novog ~člana Skup{tine. Sed­ni­ca je odr‘ana ju~e u hotelu Kraun Plaza u Beogradu.