BESPLATNO UČLANJENJE U PIROTSKU BIBLIOTEKU I PRODUŽENJE ČLANSTVA

Povodom Dana bib­liotekara Srbi­je Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot orga­ni­zo­vala je akci­ju besplatnog u~lanjenja i produ‘enja ~lanst­va. U skladu sa aktuel­nim pri­lika­ma, Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot, uspe{no je real­i­zo­vala man­i­festaci­ju ”^itala~ka zna~ka”, ove godine u izmen­jenom formatu.