USAVRŠAVANJE GIMNAZIJALACA I PROFESORA UPRKOS PANDEMIJI 14122020

U pirot­skoj Gim­naz­i­ji, iako se nas­ta­va odvi­ja onla­jn, aktivnos­ti u~enika i pro­fe­so­ra su usmerene ka usavr{avanju. Nagrade sti‘u sa svih strana i za u~enike i za profesore.