UČENICI UČILI O RECIKLAŽI

Projekat Udru‚‘enja ”Pralipe” i O[ ”8. sep­tem­bar” pod nazivom ”Recik­li­ran­je je lako, jer {kolar­ci zna­ju kako” real­i­zo­van je u O[ ”8. sep­tem­bar” u peri­o­du od sep­tem­bra do decem­bra ove godine. Ovaj pro­jekat finan­sir­an je sred­stvi­ma ovogodi{njeg Lokalnog plana akci­je za decu Piro­ta. U~enici su kroz pre­da­van­ja i radion­ice u~ili o samom pro­ce­su recikla‘e, kao i kako da prakti~no pri­men­ju­ju ste~eno znan­je, tako su stek­li koris­nu naviku — da recik­li­ra­ju, navo­di se u saop{tenju. Tako|e, nau~ili su kako se {tedi energi­ja, man­je zaga|uje i ~uva ‘ivot­na sre­d­i­na. Ovim pro­jek­tom obezbe|ena su sred­st­va za kupov­inu recikla‘nih kan­ti i mikroskopa.