U FABRIKAMA TIGRA A.D. SMANJEN BROJ RADNIKA ZBOG KORONE 14122020

Zbog epi­demi­je korona virusa, velike prob­leme u radu ima­ju dr‘avni sis­te­mi, jav­na preduze}a, bol­nice i firme. I u Tigru a.d. ima zara‘enih korona viru­som, rekao je za TV Pirot direk­tor Vladimir Ili}. Na svu sre}u, nije bilo smrt­nih slu~ajeva rad­ni­ka u proizvod­nji niti te‘ih klini~kih sli­ka, doda­je Ili}. U kom­pani­ji se trude da spre~e {iren­je virusa me|u zaposlen­i­ma, a poma‘e se oni­ma koji su poz­i­tivni na COVID 19, ka‘e Ili}.