Peminulo 49 osoba u Srbiji, korona virus potvrđen kod još 4.932 osobe

U posled­n­ja 24 pre­minu­lo je 49 oso­ba od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma reg­istrovane su 4.932 osobe zara‘ene viru­som kovid-19,dok je na korona virus tes­tra­no 15.765 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 334 pacijenta.Ukupno su hos­pi­tal­i­zo­vane 8.842 osobe.