NOVI USLOVI ZA ULAZAK U SRBIJU

Aktuelne mere na suzbi­jan­ju epi­demi­je korona virusa u Srbi­ji osta­ju na snazi do pet­ka, kada pono­vo zase­da republi~ki Krizni {tab, saop{tila je posle dana{nje sed­nice ~lan­i­ca [taba i min­istr­ka u Vla­di, Dar­i­ja Kisti} Tepav~evi}. Usvo­jene su nove mere. Za strane dr‘avljane bi}e obavezan PCR test pri ulasku u Srbi­ju, i to od 20 decem­bra, a va‘i}e najverovat­ni­je do 10. jau­nara, rekla je Dar­i­ja Kisi} Tepav~evi}. Gra|ani Srbi­je koji dolaze iz inos­transt­va bi}e u obavezi da budu 10 u ku}noj izo­laciji uko­liko ne budu imali neg­a­ti­van PCR test, a izo­laciju }e mo}i da prek­inu ako u me|uvremenu urade test i on poka‘e da nisu zara‘eni korona viru­som. Podse}amo, va‘e}im mera­ma ograni~eno je rad­no vreme ugos­titeljskim i trgov­niskim objeka­ti­ma rad­nim dan­i­ma do 17 sati, uz zabranu rada vikendom. Ovim nisu obuhva}ene pro­davnice, apoteke i ben­zinske pumpe.