KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD JOŠ 53 OSOBE IZ OKRUGA, PREMINULA DVA PACIJENTA U PIROTSKOJ BOLNICI

Virus korona potvr|en je kod jo{ 53 osobe u Pirot­skom okrugu: od tog bro­ja 18 oso­ba je iz Piro­ta, 7 iz Dim­itro­vgra­da, 22 su iz Bele Palanke i 6 je iz Babu{nice, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Pre­minula su jo{ 2 paci­jen­ta od posled­i­ca virusa korona u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Tokom viken­da iz Zavo­da je saop{teno da su u bol­ni­ci pre­minule 4 osobe zara‘ene covidom 19 i da je virus potvr|en kod 121 osobe iz okru­ga. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 93 paci­je­na­ta sa pneu­moni­jom, doda­je se u saop{tenju. Danas su na anal­izu posla­ta 83 brisa u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U Kovid ambu­lan­ti u Piro­tu ju~e je obavl­jeno 205 pre­gle­da. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu i op{tinama okru­ga pro­cen­ju­je se kao vanred­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Epi­demi­olozi upo­zo­rava­ju da je intezitet preno{enja virusa izuzetno visok i da smo u vrhu epi­demi­jskog talasa. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem, ka‘u iz Zavo­da. Iz Zavo­da, zato, apelu­ju na gra|ane da se pona{aju odgov­orno i da po{tuju propisane mere pre­ven­ci­je suzbi­jan­ju {iren­ja korona virusa.